วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข่าว ประจำวันที่ 26 ธ.ค.54

ภูเก็ตประชุมกำลังพล กอ.รมน. มอบภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

วันที่ 26 ธ.ค. 54 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางใหม่ นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมกำลังพล กอ.รมน.จว.ภก. โดยมี น.อ.กฤษฏา รัตนสุภารอง ผอ.รมน.จว.ภก. นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต  กำลังพล กอ.รมน.จว.ภก. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
วาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่  การแบ่งมอบภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจความในมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2551 และคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงราชอาณาจักร ที่ 311/2553 จึงมอบหมายภารกิจให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน.จว.ภก. ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ ปกครอง กำกับดูแล กำหนดนโยบาย บริหารงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ส่วนอำนวยการและประสานการปฏิบัติ มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการและกำกับดูแล กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความมั่นคง มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กลุ่มงานข่าว มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการประสานงานด้านการข่าว วิเคราะห์ ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ กลุ่มงานปฏิบัติด้านความมั่นคง มีหน้าที่ ประสานงานและปฏิบัติการตามปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง กลุ่มงานกิจกรรมมวลชน มีหน้าที่ ปฏิบัติการจิตวิทยา สารนิเทศและประชาสัมพันธ์งานมวลชน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังอุดมการณ์ ชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาแก้ไขปัญหา
น.อ.กฤษฏา กล่าวว่า อย่างไรก็ตามทาง กอ.รมน.จว.ภก. จะมีการประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่อง  เพราะความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นเรื่องที่สำคัญ จะมีการพบปะพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างรวดเร็วทันเวลา
-----------------------------------------------------------------------------------------
ภูเก็ตเข้ม พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้ (26 ธ.ค 54) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต นายสันติ์ จันทรวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
          วาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย นายอำเภอและผู้บริหารองค์ปกครองท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการรณรงค์งานศพและงานบุญประเพณี ปลอดเหล้าและบุหรี่อย่างจริงจัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะงานกาชาดและงานประจำปีโดยให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551  ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการทุกแห่ง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
          ด้านนายสมเกียรติ กล่าวว่า เรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบทางหน่วยงานราชการจังหวัดภูเก็ตมีการควบคุมมาโดยตลอดทั้งการรณรงค์ในงานศพและงานบุญประเพณีงดเหล้าอย่างจริงจัง แต่ในส่วนพื้นที่สาธารณะอาจมีปัญหาในการดำเนินการเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดจะเร่งดำเนินการเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบทุนในมูลนิธิบิ๊กซีประจำปีการศึกษา  2554

            เมื่อวันเสาร์ที่  24  ธันวาคม  2554  ที่ บิ๊กซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขา ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซีประจำปีการศึกษา  2554  โดยมีนายประพฤทธิ์ สายวัฒนาสุข ผู้จัดการ บมจ.บิ๊กซี สาขาภูเก็ต ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาววนิดา  อนาวิลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประถมศึกษาภูเก็ต  และ นายรังสิทธิ์ สุทธิกุลานนท์ รองประธานชมรมสื่อมวลชนอันดามันและนายอนุชา  เอกวานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต เข้าร่วม            การมอบทุนในปี 2554 ของมูลนิธิบิ๊กซี เป็นปีที่ 8  ซึ่งพิธีมอบทุนกำหนดจัดขึ้นที่บิ๊กซีสาขาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยจะทำการมอบให้กับทุกสาขา ๆ ละ 50 ทุน วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทย  ในด้านการศึกษา  อาทิเช่น มอบทุนการศึกษา อาคารเรียน ตลอดจนห้องสมุด ฯลฯ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวนปีละ 10,110,000 (สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 3,370 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนต่อเนื่องให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) เรียนดีแต่ขาดแคลนทั่วประเทศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภูเก็ตจัดครบรอบ 7 ปีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิถล่มชายฝั่ง 26 ธ.ค.47 รำลึกถึงผู้เสียชีวิต ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวภูเก็ตนักท่องเที่ยวแน่น ททท.เผยปีใหม่นี้มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท
                เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.54ที่บริเวณกำแพงสึนามิ สุสานไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว (อบต.ไม้ขาว) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ภูเก็ต จัดให้มีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริตส์ และศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่ม 6 จังหวัดอันดามัน ประกอบด้วยภูเก็ต พังงงา กระบี่ ระนอง ตรังและ สตูล 
                โดยนายอุดม ศีพฤกษ์พงษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง เป็นประธาน นอกจากนั้นยังมีนายเรวัต สมบัติทอง ปลัด อบต.ไม้ขาว ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไม้ขาว ญาติของผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมในพิธี และร่วมกันนำช่อดอกไม้และพวงมาลัยดอกมะลิไปวางบริเวณกำแพงสึนามิ ซึ่งได้มีการเขียนจารึกรายชื่อประเทศต่างๆ ที่มีผู้เสียชีวิตตลอดแนวกำแพง รวม 45 ประเทศ เช่น ไทย สวีเดน อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น 
                ส่วนที่สำนักสงฆ์แหลมเพชร ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ทางเทศบาลเมืองป่าตอง ได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกัน นอกจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองป่าตองแล้ว ยังมีญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมทำบุญด้วย                ขณะที่บริเวณอนุสรณ์สถานสึนามิ บริเวณชายหาดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ สมาคมชาวญี่ปุ่น จ.ภูเก็ต และญาติของผู้เสียชีวิตชาวญี่ปุ่น ร่วมกับ อบต.กมลา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ภูเก็ต จัดให้มีการประกอบพิธีทางศาสนาของชาวญี่ปุ่น ซึ่งจัดอย่างเรียบง่ายเช่นกัน โดยมีผู้เข้าร่วมงานไม่มากนัก เนื่องจากญี่ปุ่นได้นับการครบรอบ 7 ปีไปเมื่อวันที่ 26 ธันวาคมปีที่ผ่านมา                อีกจุดที่ลานประติมากรรมรำลึกสึนามิ หาดกมลาประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตและไว้อาลัยด้วยดอกกุลหลาบขาว ซึ่งในปีนี้จัดอย่างเรียบง่าย นางเกียวดา ไวท์คุทน์ ชาวเยอรมันที่สูญเสียสามีจากคลื่นยักษ์สึนามิ ได้เดินทางกลับมายัง จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมไว้อาลัยด้วย โดยที่หาดกมลามีคนในพื้นที่เสียชีวิตประกอบ 115 ราย
                ส่วนที่กำแพงแห่งการระลึกถึง สุสานไม้ขาว อ.ถลาง ญาติผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติ ประชาชนในพื้นที่ ได้นำพวงมาลาไปวางที่กำแพง ตรงธงชาติแต่ละประเทศ เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้จากไป  
โดยปีนี้ อบต.ไม้ขาว จัดพิธีทางศาสนาพุทธ คริสต์ และศาสนาอิสลาม อุทิศส่วนบุญกุสล ซึ่งสุสานไม้ขาวเป็นสถานที่เก็บร่างผู้เสียชีวิตเพื่อรอการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์                อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ ที่บริเวณสวนสาธารณะโลมาหาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) และเทศบาลเมืองป่าตอง ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดกิจกรรม ชวนเด็กไทย เรียนรู้-ระวัง-ตั้งรับ มหันภัยพิบัติ! กับมหกรรมเด็กไทยเรียนรู้ภัยพิบัติ ชวนเปิดบทเรียน มหาอุทกภัย จาก น้ำเหนือ ไหลบ่าสู่ กทม. จรดภาคใต้ กับกิจกรรมรำลึกภัยพิบัติสึนามิครบรอบ 7 ปี พร้อมถ่ายทอดบทเรียน สึนามิโมเดล ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ มากมาย อาทิ โมเดลเรียนรู้ภัยพิบัติ เด็กและเยาวชนไทย เรียนรู้อะไร จากมหันตภัยพิบัติธรรมชาติ โดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
                การเสวนาเรื่องอนาคตประเทศไทย กับมหันตภัยสึนามิ โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และการเสวนาเรื่องหน้าที่ของศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติกับการเฝ้าระวังมหันตภัยสึนามิ โดย อ.ดิลก อุทะนุต อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภัยพิบัติ พร้อมด้วยกิจกรรม กิมมิก โชว์เปิดตัว สึนามิโมเดล โดยนักเรียนและครูโรงเรียนวัดสตรีมหาพฤฒาราม กิจกรรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมท่ามกลางภัยพิบัติ ผ่านทางเกมส์ต่างๆ อาทิ เกม “Pack it up!: เตรียมพร้อมสู้ภัยพิบัติ!: เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการอยู่รอดท่ามกลางภัยพิบัติ เป็นต้น                ดร.สมิทธ กล่าวว่า การเรียนรู้ในปัจจุบันควรบรรจุการเรียนการสอนภัยพิบัติไว้ในหลักสูตร ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสึนามิ ไฟป่า น้ำท่วม ซึ่งจะทำให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง และควรให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวตกรรมจากที่ต่างๆ ซึ่งถือเป็นการส่งความรู้จากในห้องสู่นอกห้องให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง
                ดร.สมิทธกล่าวว่า ขณะนี้เหตุการณ์สึนามิได้ผ่านมาเป็นปีที่ 7 แล้ว การดำเนินการในเรื่องของหอเตือนภัยและการป้องกันภัยต่างๆ เป็นเรื่องที่ทำแบบไฟไหม้ฟางทั้งสิ้น เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการวางแผนที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เปลี่ยนแปลงคนทำงานทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบเตือนภัยล้มเหลวไปด้วย อย่างกรณีที่เกิดคลื่นขนาดใหญ่ทางฝั่งอ่าวไทยเมื่อวานนี้ (25 ธ.ค.) ไม่มีการเตือนภัยใดๆ ที่จะแจ้งให้ประชาชนรับทราบ ซึ่งถือว่าโชคดีมากที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
                ส่วนกรณีที่มีการออกมาทำนายว่าจะเกิดสึนามินั้น นายสมิทธกล่าวว่า ประชาชนอย่าหลงเชื่อคำทำนายว่าจะเกิดเหตุการณ์โน่นเหตุการณ์นี้ ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของความบังเอิญมากกว่า

                ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะบริเวณหาดป่าตอง และหาดกมลา อ.กะทู้ มีความคึกคักมากเป็นพิเศษ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ลงมานอนอาบแดด และทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณชายหาดเป็นจำนวนมาก 
                นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีทองด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และฝั่งทะเลอันดามัน เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวในตลาดหลักจากทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน ออสเตรเลีย รัสเซีย เดินทางมาสมทบ กับตลาดหลัก คือ ทวีปยุโรป ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษกว่าทุกปี คาดว่า เฉพาะในเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท
-----------------------------------------------------------------------------------
ตำรวจกมลาจับกุมชาวต่างชาติขโมยสิ่งของชาวต่างชาติด้วยกันเองพร้อมมียาไอซ์อยู่ในครอบครองโดยผิดกฏหมาย

          วันนี้ (26 ธ.ค. 54) ที่สถานีตำรวจภูธรกมลา พ.ต.อ.ณัฏฐภาคิน  ขวัญชัยพฤกษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกมลา พร้อม พ.ต.ท. ประวิทย์  สุทธิเรืองอรุณ รองผู้กำกับการฯ  (รอง ผกก.(ป.) ฯ  ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมชาวต่างชาติ สัญชาติรัสเซีย ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท  1
(ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
          พ.ต.อ. ณัฏฐภาคิน กล่าวว่า การจับกุมผู้ต้องหารายดังกล่าว จับกุมได้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา  ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากนายเอลจีนี โคโซบีช สัญชาติรัสเซีย ผู้เสียหาย ว่าได้ติดตามนายพาเวล ชูฟลอฟ ผู้ต้องหา ซึ่งได้ลักทรัพย์จากพื้นที่ สภ. ฉลอง มาพักอยู่บ้านเลขที่ 55/3  ซ. มัสยิดนาคา ม. 4  ต. กมลา อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบพบ นายพาเวล ชูฟลอฟ และนางสาวมธุริน  โสภาผล อายุ 29 ปี พักอาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบภายในห้องพบยาไอซ์ จำนวน 1 ถุง น้ำหนักประมาณ 0.8 กรัม พร้อมอุปกรณ์เสพยาไอซ์ จำนวน 1 ชุด สอบถามนางสาวมธุริน  โสภาผล ยอมรับว่าได้เสพยาไอซ์มาจริง และยังได้พบสิ่งของที่นายเอลจีนี  โคโซบีช แจ้งหายไว้ที่ สภ.ฉลอง อีก 5 รายการ ประกอบด้วย แมคบุ๊ก   ไอพอท   นาฬิกาข้อมือ 
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และโทรศัพท์มือถือ และจากการสอบถามผู้ต้องหารายนายเวล  ชูฟลอฟ ปรากฏว่า ได้เข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของนายเอลจีนี  โคโซบีช จริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา พร้อมยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ทีมแอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด ตีเสมอทีม "กิเลนทะเลใต้" เอฟซี ภูเก็ต 1:1

เมื่อวานนี้ (25 ธ.ค.54) เวลา 18.00 น.ที่สนามกีฬาสุระกุล จ.ภูเก็ต เป็นการแข่งขันฟุตบอล เอฟซึ่งเป็นการพบกันระหว่าง "กิเลนทะเลใต้" เอฟซี ภูเก็ต ทีมอันดับ 7 กับ "อินทรีทัพฟ้า" แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 13 ของตารางการแข่งขัน
เริ่มเกมการแข่งขันทางฝั่งเจ้าบ้าน "กิเลนทะเลใต้" ได้เป็นฝ่ายเริ่มเขี่ยก่อนซึ่งทั้งสองทีมเปิดเกมบุกเข้าใส่กันทันทีจนใน น.11 เป็นทางด้านทีมเยือน "ลูกทัพฟ้า" ที่ได้มีโอกาสบ้างเมื่อได้ทำเกมบุกขึ้นไปทางด้านขวา ก่อนจะจ่ายบอลให้กับ ไมเคิ่ล ดิ๊กซัน หลุดเข่าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาจากนั้นตัดสินใจยิงยัดที่เสาแรก แต่บอลยังไม่ผ่านมือของ มาติจาส ผู้รักษาประตูของทีม เอฟซี ภูเก็ต ที่ป้องกันเอาไว้ได้
แต่แล้วความพยายามของเจ้าบ้าน เอฟซี ภูเก็ต ก็สำเร็จใน น.54 เมื่อมาได้ลูกจุดโทษ เนื่องจากทางด้านของ สุทธิ ทองเครือมา มาทำฟาวล์ สารัช อยู่เย็น ในกรอบเขตโทษ ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษทางด้านของ นิรันดร์ พันทอง รับหน้าที่วิ่งเข้ามาซัดด้วยซ้ายไม่เหลือ เจ้าบ้าน เอฟซี ภูเก็ต ขึ้นนำทีม แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด เป็น 1-0
หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงท้ายเกม ผู้ตัดสินทดเวลาการแข่งขัน 4 นาที ทีมเยือน แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด เปิดเกมแลกและเป็นจังหวะที่เปิดเกมยัดเข้าไปจากริมเส้นด้านขวา กองหลังของทีมเจ้าบ้าน เอฟซี ภูเก็ต สกัดบอลไม่ขาดและบอลมาเข้าทางของ ธานัท จันทะยะ บรรจงปั่นด้วยซ้ายบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงาม ทีมแอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด ตีเสมอทีม เอฟซี ภูเก็ต เป็น 1-1
หลังจากนั้นทั้งสองทีมต่างเปิดเกมแลกกันอย่างสนุกแต่ทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ จบเกมเสมอกันไป 1 ประตู ต่อ 1 ภูเก็ตตกมาอยู่ในอันดับ 8 ของตาราง มี 45 คะแนน จากการลงสนามทั้งหมด 32 นัด ชนะ 11 เสมอ 12 แพ้ 9 ส่วนทีมแอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด อยู่ในอันดับ 11 ของตาราง มี 39 คะแนน
-------------------------------------------------------------------------------------------------
กรีฑา  แซ่ตัน นั่งนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตอีกสมัย  พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต ยกทีม

การเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต ในตำแหน่งนายกเทศมนตรี และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา  ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า จากจำนวนผู้มีสิทธิ 29,671 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 9,631 คน คิด เป็นร้อยละ 32.46 มีบัตรดี 7,587 บัตร คิดเป็นร้อยละ 78.78 มีบัตรเสีย 957 บัตร คิดเป็นร้อยละ 9.94 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,087 บัตร คิดเป็นร้อยละ 11.29
ทั้งนี้นายกรีฑา แซ่ตัน ซึ่งลงสมัครนายกเทศมนตรีเพียงผู้เดียวได้ คะแนน 7,587 คะแนน ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 15,771 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 5,634 คน คิดเป็นร้อยละ 35.72 บัตรดี 5,078 บัตร คิดเป็นร้อยละ 32.20 บัตรเสีย 207 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.31 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 349 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.21 โดยผู้ได้คะแนนอันดับ 1 ได้แก่นายวรวุฒิ   การะเกศ ได้ 3,128 คะแนน  อันดับ 2 ได้แก่ นายเลิศชาย ขวัญนิล ได้ 3,091 คะแนน อันดับ 3 ได้แก่ นายสมพร โสตถิรวราภรณ์ ได้ 3,075 คะแนน อันดับ 4 ได้แก่ นายศักย์กมล ขรรค์วิไลกุล ได้ 2,906 คะแนน อันดับ 5 ได้แก่ นายเอกพล หาทรัพย์ ได้ 2,802 คะแนน และอันดับ 6 ได้แก่ นายวิโรจน์ ยุคุณธร ได้ 2,631 คะแนน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากกลุ่มพัฒนาวิชิต ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 13,836 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 3,980 คน คิดเป็นร้อยละ 28.77 บัตรดี 3,429 บัตร คิดเป็นร้อยละ 86.16 บัตรเสีย 233 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.85 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 318 คิดเป็นร้อยละ 7.99  โดยผู้ได้คะแนนอันดับ 1 ได้แก่ นายสสมศักดิ์ บุญแก้ว ได้ 2,430 คะแนน อันดับ 2 ได้แก่ นายธนเดช   แซ่อ๋อง ได้ 2,400 คะแนน อันดับ 3 ได้แก่ นายโชคชัย  อิสโรฬาร ได้ 2,341 คะแนน อันดับ 4 ได้แก่ นายประภาส แสงจันทร์ ได้ 2,307 คะแนน อันดับ 5 ได้แก่ นายสุพรรณ สง่าพล ได้ 2,244 คะแนน และอันดับ 6 ได้แก่นายนิมิต เอกวานิช ได้ 1,974 คะแนน ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากกลุ่มพัฒนาวิชิตเช่นกัน 
ขณะที่นายกรีฑา กล่าวภายหลังรับทราบผลการเลือกตั้ง ว่า ขอขอบคุณประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ที่เลือกให้ตนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ทั้งสองเขตเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว งานแรกที่จะดำเนินการ คือ เข้าไปสานต่องานที่คั่งค้าง เช่น การก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ เป็นต้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ว่าฯ สนับสนุนการเปิดตัวโครงการก่อสร้างรีสอร์ทขนาดใหญ่ รองรับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (26 ธ.ค. 54) เวลา 13.30 น. นาย HE Sheikh Khalid bin Ahmed Al Hamed ประธาน Khalid Al Hamed Group พร้อมคณะ เข้าพบ นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ห้องทำงาน เพื่อปรึกษาหารือโครงการ AAA Hotels and Resorts
Sheikh Khalid bin Ahmed Al Hamed  กล่าวว่า โครงการ AAA Hotels and Resorts ที่บริเวณอ่าวปอ จะก่อสร้างบนพื้นที่ขนาด 4.2 เฮคเตอร์ ลาดตามหน้าผา มีห้องพักขนาด 1-3 ห้องนอน พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว ราคาเฉลี่ย 1.2-1.5 แสนบาท/ตร.ม. มูลค่าโครงการประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2-3 ปี โดยปัจจุบัน AAA Hotels and Resorts ได้ซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการระดมทุนจากนักลงทุนต่างๆ ก่อนเริ่มกระบวนการก่อสร้างและทำการขายต่อไป
ในอนาคตทาง  Khalid Al Hamed Group ยังมีความสนใจที่จะสร้างสวนสนุกแบบครบวงจรบนเกาะภูเก็ต เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป
ด้าน นายตรี  อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า พร้อมสนับสนุนการเปิดโครงการดังกล่าว เพราะจะเป็นอีกสถานที่ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป